About Us
TÖSED is founded in 1998 by Turkish and Belgian businessperson of Turkish origin living in Belgium who wish the increasing development of the relations and mutual understanding between Turkey, Belgium and especially European Union; enlarge their horizon by meeting other people having similar vision level; believe that opening of new channels of communication will spiritually and ideologically enrich them and their environment.

In 2004, it turned to be a non-profit association according to Belgian Law while, during first years of its existence, it operated as a friendship group active in line with its objectives.

The opening of TÖSED in Turkish is “Turkish Private Sector Association” while in English it means “Turkish Business Association”.

TÖSED conducts its activities in line with its objectives with no relation to the political parties and independent of political views.

TÖSED endeavour to bring together persons active in private sector for the following aims:

 • Prepare possibilities to increase the professional dialogue and friendship between the members;

 • Prepare the ground for its members to develop their professional and social environment, to bring them together with the selected business, cultural and political persons in Europe to establish bridges of comprehension and emotional nature;

 • Conduct activities to support the constructive efforts reinforcing the membership of Turkey to European Union;

 • Contribute to the establishment of “positive” image of Turkish starting in the immediate neighbourhood, in Belgium (and to the extent possible in large environs);

 • Increase the extent of the relation with Turkey, deepen the knowledge of Turkey and keep alive the interest to Turkey of the members;

 • Create opportunities to support the Turkish community in Belgium;

 • In addition to above, TÖSED targets to strengthen the friendship between the members and also to approach the Turkish origin Belgian business world to the business world in Belgium and in Europe.

  TÖSED is founded on equality, friendship, mutual respect and productiveness and has currently more than 100 members.

  The members are either entrepreneurs or professional managers in Belgian an international ventures.

  TÖSED contributed to the establishment of positive opinion regarding Turkey and Turkish community in Europe and especially in Belgium either through individual activities of the members or activities within the context of the association.
  Hakkımızda
  TÖSED, Belçika’da yaşayan; iş alemi ile doğrudan ve yakından bağlantılı; Türkiye, Belçika ve özellikle Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin ve karşılıklı anlayışın artarak devamını arzu eden; çok seslilik ve renkliliğe halel getirmeksizin, benzer fikir düzeyindeki diğer insanlarla tanışıp bir araya gelerek çevresini geliştirmek isteyen ve açılacak bu yeni iletişim kanallarının kendilerini ve toplumu, fikren ve ruhen zenginleştirerek yükselteceğine inanan Türk kökenli Belçikalı ve Türk is insanları tarafından 1998 yılında kuruldu.

  İlk yıllarda amaçları doğrultusunda faaliyetler yapan bir dostluk grubu iken, 2004 yılında Belçika kanunlarına uygun şekilde, kar amaçsız bir dernek haline gelmiştir.

  TÖSED’in Türkçe acilimi “Türk Özel Sektör Derneğidir.” İngilizce acilimi ise “Turkish business association” olarak geçmektedir.

  TÖSED, amaçlarlarına yönelik faaliyetleri politik görüşlerden bağımsız olarak ve siyasi partilerle herhangi bir organik ilişki olmaksızın sürdürür.

  TÖSED özel sektörde aktif durumda olan kişileri aşağıdaki amaçlar için bir araya getirmeyi hedeflemektedir:

 • Grup üyeleri arasında dostluk ilişkileri ve mesleki iletişimin artırılması için imkânlar hazırlamak;

 • Grup üyelerini Avrupa’nın seçkin iş, kültür ve siyaset insanları ile bir araya getirerek aralarında anlayış ve gönül köprüleri kuracak, sosyal ve mesleki çevrelerini geliştirecek ortam ve imkânlar yaratmak;

 • Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyelik sürecini güçlendirecek olumlu çabalara destek vermek amacıyla faaliyetlerde bulunmak;

 • Yakın çevremizden başlamak üzere, Belçika’da (ve mümkün olursa giderek daha geniş çevrelerde) “olumlu” bir Türk imajını'nın yaratılmasına katkıda bulunmak;

 • Grup üyelerinin Türkiye’ye olan ilgilerini canlı tutmak, Türkiye bilgilerini derinleştirmek ve Türkiye ile ilişkilerinin etkinliğini artırmak;

 • Belçika Türk toplumuna destek olacak imkanlar yaratmak.

 • Bunların yanında TÖSED, üyeleri arasında dostlukları güçlendirmeyi ve yine Belçika’daki Türk kökenli is dünyası ile Belçika ve Avrupa is dünyasını yakınlaştırmayı amaçlamaktadır

  Eşitlik, dostluk, karşılıklı saygı ve yapıcılık temelinde kurulan TÖSED’in bugün 100’e yakın üyesi vardır.

  Üyeler gerek girişimci, gerekse Belçikalı ve uluslararası şirketlerde profesyonel yönetici olarak görev yapmaktadırlar.

  TÖSED kurulusundan beri, yemek davetleri, resepsiyonlar, konferanslar ve kültürel faaliyetler düzenlemiş olup bu toplantılarda gerek is dünyasından gerek politika dünyasından kişilerle amaçları doğrultusunda bir araya gelmiş ve görüş alışverişi yapılmasına olanak sağlamıştır.

  TÖSED Türkiye nin Avrupa Birliği’ne girmesi surecinde oluşturduğu temaslarla aktif çalışmalar yapmış ve etkin olmuştur.

  Yine, gerek bireysel üye gerekse dernek olarak, yaptığı çalışmalarla Avrupa’da ve özellikle Belçika’da Türkiye ve Türkler hakkında olumlu izlenimler oluşturulmasına yol açmıştır.
  À propos de nous
  TÖSED fut fondé en 1998 par des gens d'affaires belges d’origine turque et des gens d'affaires d’affaires turques établis en Belgique, afin d’approfondir leurs relations mutuelles et de renforcer les relations entre la Belgique et la Turquie et vice versa et plus particulièrement celles avec l’Union Européenne.

  Le but de TÖSED consiste à stimuler les contactes entre ses adhérents et d’organiser des rencontres entre des personnes partageant les mêmes idées et objectifs. Les nouveaux réseaux de communication ainsi créés, contribueront à influencer l’évolution de notre société.

  Si au début de son existence TÖSED réunît un groupe d’amis, qui, partageant les mêmes idéaux, entreprennent des activités en vue de les réaliser, depuis 2004 TÖSED est devenu une association sans but lucratif en conformité avec la législation belge.

  L’abréviation turque TÖSED signifie en français « Association du secteur privé turc » ou «Turkish Business Association » en anglais.

  TÖSED n’a aucune affiliation politique.

  Pour concrétiser ses objectifs, TÖSED s’adresse aux personnes actives dans le secteur privé, afin de:

 • Faciliter le développement des liens amicaux et la communication professionnelle entre ses adhérents;

 • Organiser des rencontres entre ses adhérents et des personnalités européennes éminentes en matière d’affaires ; de la politique ; de la vie culturelle et des institutions pour approfondir leurs confiances mutuelles et pour enrichir leurs milieux sociaux et professionnels ;

 • Prendre des initiatives en vue d’accélérer le déroulement des négociations d’adhésion de la Turquie à l’Union Européenne ;

 • Contribuer activement à présenter une image positive de la Turquie, en commençant par notre entourage direct, puis en Belgique, puis en dehors de la Belgique ;

 • Maintenir l’enthousiasme des membres de l’association envers la Turquie, approfondir leurs connaissances de ce pays et accroître l’impact de leurs relations avec ce pays ;

 • Développer des moyens afin de soutenir la communauté turque de Belgique et promouvoir son intégration.

 • Les actions prioritaires de TÖSED sont le renforcement des liens entre ses membres et le rapprochement des hommes d’affaires turques de Belgique avec le monde des affaires belge et européenne.

  TÖSED, fondé sur les principes de l’égalité, de l’amitié et du respect mutuel, compte actuellement plus de 100 membres.

  Ses membres sont constitués d’entrepreneurs et de dirigeants exerçant leurs fonctions auprès de grandes entreprises belges ou multinationales.

  Par ses actions TÖSED jouit d’une réputation solide en Belgique et dans d’autres pays européens.
  Over Ons
  TÖSED werd in 1998 opgericht door Turkse en Belgische zakenlieden van Turkse afkomst, die streven naar een toenemende onderlinge verstandhouding en het verstevigen van de wederzijdse relaties tussen Turkije en België, met een bijzondere nadruk op die met de Europese Unie.

  Kennismaken met, en samenkomsten van mensen, die dezelfde wensen nastreven, om zo een netwerk van nieuwe communicatiekanalen uit te bouwen om die vervolgens te gebruiken ten bate van een betere samenleving, is het doel dat zij nastreven.

  Daar waar het in de beginjaren ging om een groep van vrienden, die, in dienst van hun idealen, activiteiten ontplooiden, is de groep sinds 2004 uitgegroeid tot een vereniging zonder winstbejag, conform de Belgische wetgeving.

  TÖSED is de Turkse afkorting voor “Turkse Vereniging voor de Privé Sector” en voor “Turkish Business Association’’ in het Engels.

  TÖSED is een politiek neutrale vereniging.

  TÖSED richt zich tot personen, die actief zijn in de privé sector, met de volgende doelstellingen:

 • Kansen bieden voor de groepsleden om hun onderlinge vriendschap en professionele kennis verder uit te bouwen;

 • Het samenbrengen van de groepsleden met vooraanstaande Europese zakenlieden, kunstenaars, politici en institutionele autoriteiten, ten einde onderling vertrouwen te bevorderen en de leden de gelegenheid te bieden hun sociaal en beroepsmilieu verder uit te breiden;

 • Positieve bijdragen te leveren die de onderhandelingen tussen Turkije en de Europese Unie kunnen versnellen;

 • Inspanningen leveren die een positieve invloed hebben op het Turkse imago in België (en daar buiten); te beginnen bij onze directe omgeving;

 • Het levend houden van de Turkse oorsprong door de kennis inzake Turkije te verdiepen en het verhogen van interacties met Turkije;

 • Initiatieven ontplooien die bijdragen tot de integratie van de Turkse gemeenschap;

 • De prioriteiten van TÖSED zijn de relatie tussen de groepsleden onderling te verstevigen en de Turkse zakenmensen in België dichter bij de Belgische en de Europese zakenwereld te brengen.

  TÖSED, met meer dan 100 leden berust op de fundamentele principes van gelijkheid, vriendschap en wederzijds respect.

  De leden bestaan uit ondernemers en professionele managers die werkzaam zijn in Belgische en internationale ondernemingen.

  TÖSED, en haar leden genieten , door hun tot dus ver ontplooide activiteiten, van een positief imago in België en in andere Europese landen.